MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken.

De directeur van de school bezoekt de vergaderingen van de MR en de MR is een klankbord voor de directie. 

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Hier een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouderlid instemmingsrecht over hebt:

· de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
· vaststelling van de onderwijstijd
· vaststelling van de schoolgids
· de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
· vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
· vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren
van bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

 

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag de MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Denk bijvoorbeeld aan:
· de verkeersveiligheid rond de school
· de invulling van het schoolreisje
· clusteronderwijs
· formatie
· de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
· omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
 

Wanneer een ouder interesse heeft om een vergadering bij te wonen dan kunnen die zich aanmelden bij Ine Fleuren of Annelies Bruinsma.
 

De leden van de MR van dit jaar zijn.

Ine Fleuren: voorzitter
Helen Schwartzmans: lid
Annelies Bruinsma: secretaris
Lindsey vd Wiel: Lid

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2019.