MR

Voor leerkrachten is een goede rechtspositie als werknemer belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft onze school op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR (Medezeggenschapsraad). Voor alle scholen die aangesloten zijn bij de stichting Scala kennen we ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die allerlei onderwerpen op het niveau van de hele stichting bespreekt.

De leden van de MR:

Ouders:
Mw. Ine Sprangers (voorzitter)

Mw. Lieke Elshout

Leerkrachten:
Mw. Annelies Bruinsma
Mw. Sonja Wouters

De MR en de GMR hebben bevoegdheden, die zijn vastgelegd in een reglement. Deze reglementen kunt u op school inzien. Bij een aantal voornemens/voorstellen van het bestuur of de directeur is instemming van GMR of MR nodig. Ook moet over een aantal onderwerpen advies gevraagd worden. Zo moet de MR bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, zorgplan, begroting en geeft ze onder andere advies over de vakantieplanning. Naast de hiervoor genoemde onderwerpen bespreekt de MR allerlei andere zaken die de school aangaan. Ook kunnen de MR en de GMR zelf voorstellen doen, adviezen geven en standpunten kenbaar maken.

De vergaderingen van de MR en de GMR zijn in principe openbaar. Jaarlijks vergadert de MR ongeveer zeven keer; de data worden vermeld op de (digitale) jaarkalender. U kunt als ouders ook zelf onderwerpen aandragen bij de leden van de MR. Indien u de vergadering bij wilt wonen, kunt u zich hiervoor aanmelden bij Mw. Annelies Bruinsma of Mw. Ine Sprangers.

 

Jaarverslag MR 2014-2015

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2017.