jaarverslag MR 2016-2017

Medezeggenschapsraad JAARVERSLAG Schooljaar 2016-2017

Een medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak op een school. Deze raad is een adviserend orgaan met soms ook wettelijke bevoegdheden.
Bij de MR kunt u als ouder terecht met vragen of met ideeën over zaken die over beleid gaan of zaken waarvan u meer zou willen weten.
Wij denken als MR mee met de school en met de ouders.
De MR van deze school bestaat uit 2 ouder- en 2 personeelsleden. 
2 ouders: Lieke Elshout en Ine Fleuren(voorzitter)
2 personeelsleden: Annemarie Snels en Annelies Bruinsma (secretaris)
Bij de vergaderingen is Debbie Slomp (locatiedirecteur) altijd aanwezig in het tweede deel van de vergadering.
De Th J Rijkenschool valt onder het bestuur van Scala en is de enige school in het dorp Elshout. Binnen Scala is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In dit orgaan worden zaken besproken die de MR van alle scholen van het Scala aangaan. Momenteel is er een personeelslid van de Th J Rijkenschool lid van de GMR.  Dit is Lindsey van de Wiel.

Instemming door de MR
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het plan van de formatie. De formatie betreft het aantal leerkrachturen en leerlingen per klas. De oudergeleding van de MR heeft hier geen instemming- of adviesrecht bij.
De inhoud van de schoolgids is bekeken en aangepast voor het nieuwe schooljaar: 2017-2018. Hier is door de MR instemming voor gegeven.
Tijdens dit schooljaar is voor de komende schooljaar instemming geweest vanuit de MR voor een wijziging van de schooltijden. Hiervoor heeft de MR een ouderavond belegd om en weloverwogen besluit te kunnen geven. (zie voor extra informatie de bijlage)

Advies door de MR
Advisering van MR naar directie vindt gevraagd en ongevraagd plaatst bij tal van onderwerpen die de school aangaan.
Besproken in het afgelopen jaar:
-          Passend onderwijs
-          Ouderavond met ouderraad
-          Jaarrooster MR
-          Vergaderdata Mr en voorzittersoverleg
-          Taakverdeling MR (omdat we met weinig leden zijn worden de onderwerpen verdeeld)
-          Begroting MR
-          Begroting Scala
-          Kwartaalcijfers van Th J Rijkenschool.
-          Teldatum
-          Cluster onderwijs (komt iedere vergadering terug)
-          Gegevens rendement van de groepen (komt bijna iedere vergadering terug)
-          Formatie
-          Protocol nieuwe leerlingen
-          Nieuwe schooltijden (zie hierboven)
-          Vakantie rooster
-          Schoolgids
-          Advies gegeven voor de aanstelling van nieuwe IB er
-          Betrokken geweest bij de audit door de directie van scala. Dit ging vooral over
onderwijsvernieuwing.
-          Afscheid van collega’s

Afscheid Lieke en nieuwe samenstelling
Lieke neemt afscheid van de MR. Lieke heeft vanaf volgend jaar geen kinderen meer op school en mag dus geen lid meer zijn van de MR en de ouderraad. We zullen haar kennis missen. Voor komend schooljaar zal Helen Schwartzmans haar taak binnen de MR overnemen we wensen haar veel succes bij de MR.

Tenslotte
Schooljaar 2016-2017 was een jaar waarin we veel hebben ondernomen en bekeken. 
We kijken terug op een goed jaar en hopen op weer een succesvol nieuw MR jaar.

Namens de Mr van de Th. J. Rijkenschool: Ine Fleuren

 


Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2019.