Klachtenregeling

Als er klachten zijn, dan is één van de belangrijkste punten in ons beleid dat u er niet alleen voor hoeft te staan. De eerste weg is naar de eigen leerkracht te gaan. Mocht u er daarmee niet uitkomen, dan kunt u naar de directie of interne contactpersoon gaan. Daar kunt u dan terecht met uw klacht. De interne contactpersoon is alleen verantwoording schuldig aan het schoolbestuur. Zij neemt dus wat de school betreft een onafhankelijke positie in.  Zij kan besluiten tevens contact op te nemen met de externe contactpersoon namens u, of in overleg met u. 

De externe contactpersoon begeleidt de klager, indien en voor zover wenselijk, naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. Zij neemt desgewenst contact op met de vertrouwenspersoon van de GGD of met de klachtencommissie. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld: begeleiding van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

De interne contactpersonen voor onze school zijn:

Fleur van der Meyden, leerkracht cluster 3-4-5,
E fleur.vander.meyden@scalascholen.nl

Esther Hendriks, leerkracht cluster 1-2,
E esther.hendriks@scalascholen.nl

De externe contactpersonen zijn:

Irma van Hezewijk
T 06 5464 7212 
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
www.vertrouwenswerk.nl 

Annelies de Waal
T  06 3364 6887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
www.vertrouwenswerk.nl

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) van de Bond KBO in Den Haag

GCBO
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T. 070 386 16 97     
E. info@gcbo.nl              I. www.gcbo.nl

Ook kunt u contact opnemen met klachtenmeldingen vertrouwensinspecteurs via
0900-1113111.