Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is door de minister van onderwijs in het leven geroepen. De MRbestaat uit een personeelsgeleding PMR (2 pers.) en een oudergeleding OMR (2 pers.) De MR-leden worden voor een periode van drie jaar gekozen. Volgens het reglement is de raad “bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende”.

Tot de taak van de medezeggenschapsraad behoort o.a.:

• het geven van adviezen aan de schoolleiding in schoolaangelegenheden;
• het geven van advies aan de schoolleiding bij de benoeming van onderwijsgevenden;
• het instemmen met bijv. schoolbesluiten.

In de praktijk betekent dit dat de MR diverse onderwerpen bespreekt, meestal op verzoek van schoolleiding, soms op verzoek van ouders. Een voorbeeld hiervan is de wet op passend onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel, inhoud van de schoolgids en andere zaken.

De MR komt regelmatig, ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. De MR spreekt namens de achterban. Heeft u zaken waarvan u vindt dat de MR zich erover moet buigen of zou u willen deelnemen als lid, neem dan gerust contact op met één van de MR-leden.

Monique Dogger
Ouderlid MR
Moniquedogger@live.nl
Lindsey van de Wiel
Secretaris + personeelslid MR
Lindsey.vande.wiel@scalascholen.nl
Elise van Mook 
Penningmeester + ouderlid MR
Elise_van_mook@hotmail.com
Denise van Arendonk
Personeelslid MR
Denise.van.arendonk@scalascholen.nl