Ons onderwijs

Op de Th.J.Rijkenschool werken we samen aan goed onderwijs, waarbij ieder kind zichzelf kan ontwikkelen. Kinderen komen het beste tot leren in een veilige en vertrouwde omgeving. Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij bieden een beredeneerd leerstofaanbod aan m.b.v. actuele methodes, waarbij wij zorg dragen voor een opbouwende en doorgaande leerlijn. We vinden het belangrijk het leerstofaanbod qua niveau en hoeveelheid af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen. De onderwijstijd zetten we zo effectief mogelijk in. Lezen, taal en rekenen/wiskunde vormen belangrijke basisvakken, die onmisbaar zijn voor het adequaat functioneren in de maatschappij. De kennis en vaardigheden die kinderen hierbij opdoen passen we toe bij andere vakgebieden.Ook vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan creatieve werkvormen, zoals muziek, drama, tekenen en handvaardigheid. Tevens worden er kunstzinnige vormingslessen aangeboden om kwaliteiten van leerlingen te ontwikkelen en interesse te kweken.

Passend onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat is Passend Onderwijs.

Passend onderwijs is onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op het samenwerkingsverband.